Н А К А З № 35

21 грудня 2017р.                                                                           м. Київ                                                                                                              

 

Про затвердження Положення про комісію для розгляду звернень про порушення в роботі електронної системи охорони здоров’я та прийняття рішення про підключення/відключення оператора медичної інформаційної системи до/від електронної системи охорони здоров’я

Відповідно до пункту 7.9 Регламенту функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації пілотного проекту в частині забезпечення автоматизації обліку надання медичних послуг, затвердженого наказом ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” від 30.11.2017 року № 33.

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про комісію для розгляду звернень про порушення в роботі електронної системи охорони здоров’я та прийняття рішення про підключення/відключення оператора медичної інформаційної системи до/від електронної системи охорони здоров’я (далі – Положення), що додається.
 2. Встановити, що усі зміни і доповнення до Тестової програми здійснюються адміністратором та набувають чинності з дати опублікування на офіційному веб-сайті ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” www.ti-ukraine.org.
 3. Наказ № 26 від 31 серпня 2017 року визнати таким, що втратив свою чинність.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його  опублікування на офіційному веб-сайті ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” www.ti-ukraine.org.

 

Виконавчий директор Ярослав Юрчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом №35

від 21 грудня 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію для розгляду звернень про порушення в роботі електронної систем  охорони здоров’я та прийняття рішення про підключення/відключення оператора медичної інформаційної системи до/від електронної системи охорони здоров’я

І. Загальні положення

 1.1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії  для розгляду звернень про порушення в роботі медичної інформаційної системи  та прийняття рішення про підключення/відключення медичної інформаційної системи до/від електронної системи охорони здоров’я (далі – комісія), а також права та обов’язки її членів.

  1.2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при громадській організації  “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, яка діє на громадських засадах з метою розгляду звернень та скарг щодо порушень в роботі операторів медичних інформаційних систем (далі – оператори МІС) та прийняття рішення про відключення оператора МІС від електронної системи охорони здоров’я (далі – Система).

  1.3. Основними завданнями комісії є:

 1. прийняття рішення про підключення оператора МІС до Системи на підставі розгляду заявки разом з доданими до неї документами та позитивного висновку адміністратора про проходження тестування;
 2. отримання та розгляд звернень, скарг та інформації від адміністратора і користувачів;
 3. прийняття рішень щодо відключення оператора МІС від Системи відповідно до умов, визначених у Регламенті функціонування електронної системи охорони здоров’я в рамках реалізації тестування компонентів електронної системи обміну медичною інформацією необхідних для запуску нової моделі фінансування на первинному рівні надання медичної допомоги, затвердженого наказом ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”и від 30.11.2017 року № 33. (далі – Регламент);
 4. оприлюднення інформації про рішення щодо підключення/відключення оператора МІС від Системи.

 1.4. Комісія у своїй діяльності керується, Конституцією України, актами чинного законодавства, Регламентом та цим Положенням.

 1.5. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в значенні, визначених в Регламенті.

 1. Структура і склад комісії, права та обов’язки її членів

2.1. Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та її членів. Склад комісії наведений у Додатку 1 до цього Положення. Зміни до складу комісії вносяться за поданням голови комісії та затверджуються наказом громадської організації “Трансперенсі Інтернешнл Україна”.

2.2. Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.  Голова комісії:

 • приймає рішення щодо проведення засідань комісії;
 • визначає дату і формат проведення засідань комісії;
 • пропонує порядок денний засідань  комісії;
 • головує на засіданнях;
 • призначає заступника голови та секретаря комісії;
 • визначає функції секретаря та членів  комісії;
 • організовує підготовку до розгляду матеріалів на засіданні комісії.     

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови комісії. У разі відсутності голови комісії та заступника голови комісії обов’язки голови комісії виконує один з членів комісії, що обирається комісією за поданням її секретаря. Рішення голови  комісії щодо призначення заступника голови та секретаря конкурсної комісії, а також рішення з інших питань фіксуються у протоколі засідання  комісії.

   2.3. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та  матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії.

       2.4. Усі члени комісії користуються рівними правами, мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю комісії та мають по одному голосу на голосуванні при ухвалені відповідних рішень на засіданнях комісії.

 

2.5. Член комісії має право:

 1. брати участь у підготовці та проведенні засідань комісії формуванні порядку денного засідань комісії, обговоренні питань, винесених на розгляд комісії;
 2. ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії та  брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;
 3. вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції комісії, а також пропозицій з питань, які обговорюються;
 4. ініціювати залучення експертів та консультантів до вивчення та обговорення питань, що розглядаються на засіданнях комісії;
 5. у разі незгоди з прийнятим рішенням, висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

2.6. Член комісії зобов’язаний:

1) брати участь у роботі комісії особисто або віддалено, за допомогою засобів зв’язку та інших телекомунікаційних послуг;

2) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови комісії;

3) обов’язково брати участь у голосуванні.

2.7. Діяльність членів комісії  здійснюється кожним членом виключно в рамках відсутності або належного врегулювання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів існує тоді, коли член комісії  має реальну, безпосередню або опосередковану можливість використовувати своє становище для просування своїх приватних планів чи інтересів, інтересів установи (організації), з якою він чи вона пов’язані (фінансовими, трудовими, господарськими, цивільно-правовими чи іншими відносинами), або ж інтересів членів своєї сім’ї, партнерів по бізнесу або іншого найближчого оточення, або ж коли інтереси члена комісії суперечать публічним інтересам. Член комісії  зобов’язується зробити все необхідне та достатнє для запобігання діям, що можуть становити конфлікт інтересів.

2.8. Член комісії зобов’язаний невідкладно подати секретарю комісії заяву про можливість виникнення або про виникнення конфлікту інтересів у нього (неї) або будь-якого іншого члена комісії.

                                         III. Порядок роботи комісії

   3.1. Формою роботи комісії є засідання, які є відкритими у разі їх проведення у форматі зборів. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії. Формат засідань може передбачати присутність членів комісії віддалено, за допомогою засобів зв’язку та інших телекомунікаційних послуг.    

   3.2. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також адміністратора, скаржника та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали на електронну пошту та оприлюднює інформацію про засідання комісії на офіційному веб-сайті ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна” www.ti-ukraine.org не пізніше, ніж за 3 робочі дні до планованої дати такого засідання.    

3.3. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Особи, присутні на засіданні комісії, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису.   

3.4. Під час проведення засідання комісії секретарем комісії ведеться протокол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

3.5. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар.

3.6. Рішення про підключення оператора МІС до Системи комісія приймає за результатами розгляду розгляду отриманої заявки та доданих до неї документів і позитивного висновку адміністратора про проходження тестування. За потреби, комісія має право залучати експертів та консультантів для розгляду заявки з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені співробітники МІС або пов’язані з ними особи. Комісія може звернутися до оператора із запитом про надання додаткових документів, що підтверджують відповідність оператора вимогам встановленим у пункті 2.2. Регламенту.  Комісія приймає рішення про підключення оператора МІС до Системи протягом 5 робочих днів після отримання позитивного висновку адміністратора про проходження тестування та протягом одного дня оприлюднює таке рішення на сайті адміністратора.

3.7. Рішення про відключення оператора МІС від Системи  комісія приймає у разі наявності фактів визначених у пункті 7.8. Регламенту на підставі звернення та інформації, отриманих від адміністратора, та/або на підставі скарг користувачів МІС. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.

3.8.  Технічні порушення, пов’язані з роботою МІС, реєструються і фіксуються адміністратором.      

    3.9. Комісія розглядає звернення протягом 20 робочих днів після їх отримання. Під час  розгляду звернення комісія надсилає запит до оператора щодо надання пояснення по зверненню чи скарзі. За потреби, комісія має право залучати експертів та консультантів на пояснення з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені співробітники МІС або пов’язані з ними особи.

    3.10.  Комісія  приймає рішення щодо необхідності відключення оператора МІС від Системи на основі усіх отриманих матеріалів та протягом одного робочого дня повідомляє оператора шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту з одночасним оприлюдненням такого повідомлення на веб-порталі Системи.

Додаток 1

до Положення затвердженого Наказом

 35

від 21 грудня 2017р.

 

СКЛАД

комісії для розгляду звернень про порушення в роботі медичної інформаційної системи  та прийняття рішення про відключення оператора медичної інформаційної системи від електронної системи охорони здоров’я

БУГАЙ

Юрій Олексійович

керівник проектного офісу eHealth, ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”
ЗЕЛІНСЬКИЙ

Ярослав Юрійович

Керівник відділу адвокації – БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД»
ЖУК

Павло Вікторович

головний технічний спеціаліст, проектний офіс eHealth при ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”
МАКАРЕНКО

Катерина Миколаївна

керівник ІТ розробки, проектний офіс eHealth при “Трансперенсі Інтернешнл Україна”
НАУМОВЕЦЬ

Григорій Антонович

консультант Міністерства охорони здоров’я з питань eHealth
ПІСКУН

Андрій Михайлович

радник Голови Державного агентства з питань електронного урядування (за згодою)
СВЄНТЮХ

Олег Віталійович

юрисконсульт із доступу до лікування, БО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД»